Fonds voor mobiliteit buiten de Erasmuszone

 • Ondersteunen van activiteiten met een focus op samenwerking buiten de Erasmuszone
 • Ondersteunen van docentenmobiliteit in het kader van een ‘Students/Staff Exchange Agreement’

Prospectie en kwaliteitsbevordering

Volgende activiteiten met een focus op samenwerking buiten de Erasmuszone vallen hieronder :

 • Bezoek aan en ontvangst van potentiële partnerinstellingen om mobiliteitsovereenkomsten te bespreken of te bepalen, zonder dat een noodzakelijke lesopdracht gekoppeld is aan het bezoek (academische en organisatorische afspraken). Dit kan ook voor ATP;
 • Bezoek aan en ontvangst van bestaande partnerinstellingen om de kwaliteit van de samenwerking en de betreffende instellingen te bevorderen (‘benchmarking’ en ‘externe blik’ i.h.k.v. de Eigen Regie 2.0.). Dit kan ook voor ATP;
 • Het verschaffen van taalvoorbereiding aan studenten en personeelsleden die aan mobiliteitsactiviteiten buiten de Erasmuszone zullen deelnemen (talen die niet aan het UCT worden gedoceerd);
 • Verstrekken van informatie en ondersteuning aan studenten en personeelsleden (in en uit), het maken van publiciteit rond studenten- en docentenmobiliteit – focus op niet-Erasmuszone.
 • Het verzamelen van feedback van teruggekeerde studenten en personeelsleden en deze feedback ter beschikking stellen aan gegadigde studenten en personeelsleden voor een verblijf in het buitenland – focus op niet-Erasmuszone;
 • Het treffen van specifieke regelingen (door docenten of ATP-personeel) om de kwaliteit van (bedrijfs-) stages buiten de Erasmuszone voor studenten te waarborgen;
 • Activiteiten in het kader van een double of joint degree met niet-Europese partners (vergoeding van mobiliteit die niet via andere kanalen kan gefinancierd worden, vergoeding van de organisatie van samenkomsten).

Inkomende en uitgaande docentenmobiliteit

Bij docentenmobiliteit dient onderwijs centraal te staan, een onderwijsopdracht wordt dan ook verwacht van zowel inkomende als uitgaande docenten. Voor doctoraatsstudenten dient eveneens een onderwijscomponent (bijv. het volgen van een opleidingsonderdeel, onderwijsondersteuning bij een lesopdracht, enz.) gekoppeld te worden aan het buitenlands verblijf wanneer men in aanmerking wil komen voor financiering. Een dergelijke onderwijsopdracht kan gecombineerd worden met activiteiten om de kwaliteit van de samenwerking met de betreffende instelling te bevorderen (‘benchmarking’).

Enkel indien een Student and Staff Exchange Agreement is afgesloten.

De toekenning van ondersteuning voor docentenmobiliteit gebeurt door de FCI-commissie. De ondersteuning kan bestaan uit een dagvergoeding en/of een reisvergoeding.

Toelage

Voor uitgaande of inkomende docenten, kan de FCI-commissie kiezen voor een reisvergoeding op basis van de afstand en/of een dagvergoeding volgens de regelgeving van de UGent (Lijst forfaitaire dagvergoedingen UGent).

 • De reisvergoeding is een maximaal bedrag afhankelijk van de afstand naar het gastland. Hiervoor wordt volgende tabel gehanteerd.
Afstand naar gastland (km) Bedrag € / mobiliteit
100 – 499 180
500 – 1999 275
2000 – 2999 360
3000-3999 530
4000-7999 820
>= 8000 1500

 

 • Afstanden worden verplicht berekend met volgende tool
 • Wanneer het vliegtuigticket meer kost dan dit maximale bedrag, wordt het maximale bedrag uitbetaald. Wanneer het vliegtuigticket minder kost dan dit maximale bedrag, dient het reële bedrag te worden uitbetaald. De reisvergoeding moet gestaafd worden door een factuur + betalingsbewijs
 • Er wordt geen maximum gezet op het aantal docenten er per jaar per akkoord kunnen gefinancierd worden.
 • Inkomende en uitgaande docenten verbinden zich er toe dat de reisvergoeding die ze ontvangen de enige reisvergoeding is die ze voor hetzelfde verblijf ontvangen.

 

Administratieve verplichtingen

Aanvraagdossier bevat

 • Partneruniversiteit/gastinstelling
 • Lesopdracht docent/omschrijving van de activiteit
 • Periode
 • Geraamde kostprijs (reis- of dagvergoeding)

Gelieve uw dossier te bezorgen aan A. Sandrap, alvorens de mobiliteit plaatsvindt. Uw dossier zal door de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) behandeld worden.

Na goedkeuring is financiële steun mogelijk.


Terugbetalingsdossier

Voor de terugbetaling van de onkosten dienen de facturen, samen met bewijs van betaling en eventueel overboekingsformulier, te worden bezorgd aan A. Sandrap.


Meer info

Bilaterale akkoorden buiten de Erasmuszone — Intranet (ugent.be)

Contact

International Relations Officer: Anja Sandrap