Toegang tot gebouwen voor studenten

Uittreksel uit het verslag van het Bestuurscollege dd. 26/09/2013

"Het Bestuurscollege beslist, met ingang van 1 oktober 2013:
- dat de universitaire gebouwen (met uitzondering van de Therminal en de studentenverblijven) niet toegankelijk zijn voor studenten na 22.00 uur, tijdens weekends en op sluitingsdagen van de Universiteit Gent;

- dat op deze algemene regel in drie uitzonderingen voorzien wordt:
1) In functie van onderwijs- of onderzoeksgerelateerde activiteiten kan aan studenten toegang verleend worden; hierover worden door de faculteiten adhocafspraken gemaakt;

2) In functie van activiteiten van erkende studentenverenigingen kunnen kosteloos lokalen gereserveerd worden tot 22.30 uur; hiervoor geldt de algemene werkwijze zoals geëxpliciteerd op http://www.ugent.be/nl/univgent/lokalenverhuur;

3) Gebruik van de door de faculteit toegewezen lokalen van studentenverenigingen en studentenraden na 22.00 uur, tijdens weekends of sluitingsdagen van de Universiteit Gent kan slechts voor activiteiten van de vereniging na reservatie en na de elektronische goedkeuring ervan door DGFB. De reservatie van het toegewezen lokaal moet ten laatste om 12.00 uur op de voorgaande werkdag aangevraagd worden in Centauro. De aanvrager van de activiteit is verantwoordelijk voor het effectieve gebruik van het lokaal en voor de andere aanwezigen;

- dat de werkwijze, geformuleerd in de derde uitzondering, in voege treedt vanaf 1 november 2013. De toegewezen lokalen van de studentenverenigingen en studentenraden worden voor 1 november 2013 in Centauro opgenomen; 

- dat in functie van de derde uitzondering de badges voor de studentenverenigingen en –raden toegekend worden door de decaan, ze jaarlijks te vernieuwen zijn en maar toegang zullen geven tot de gebouwen tot 22.00 uur en op zondagavond vanaf 17.00 uur en niet tijdens weekends en sluitingsdagen;

- dat occasionele toegang na 22.00 uur of tijdens weekends of sluitingsdagen voor bijvoorbeeld het terugbrengen van materiaal, op eenvoudige vraag bij het permanentiecentrum kan verkregen worden;

- dat de huisbewaarders en bewakingsagenten kunnen optreden tegen studenten die toch aanwezig zijn in de gebouwen op momenten dat ze niet meer toegankelijk zijn voor studenten;

- dat deze regeling geëvalueerd wordt vóór de start van het tweede semester van het academiejaar 2013/2014."