Stages

Vakgroep/dienst:  Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen
Promotor:  Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur (Annemie.Adriaens@UGent.be)
Projectmedewerkers: Sandra Vangestel (sandra.vangestel@ugent.be), Pieter De Clercq (pieter.declercq@ugent.be)

Geef een korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Een stage wil studenten al tijdens hun studies kennis laten maken met de dagelijkse activiteiten in het werkveld. Met dit onderwijsinnovatieproject willen we docenten inspireren rond het thema stages. Dat doen we door een overzicht te krijgen over de aanpak van stages binnen een aantal opleidingen en een aantal goede praktijken in de kijker te plaatsen, in te zetten op een aantal subthema’s en de aanmaak van een centraal facultair loket voor stages.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de twee thema’s ‘Toetsbeleid en evaluatie’ en ‘Optimalisatie van afstemming met het werkveld (bijvoorbeeld ook via stage en masterproef)’

Dit project ligt volledig in de lijn van het thema toetsbeleid en evaluatie, meer bepaald stages.

Toon aan dat er een link of samenwerkingsverband is met een andere faculteit

Er zal een Broodje Martinnovatie rond ‘stages’ georganiseerd worden waarin goede praktijken in de kijker geplaatst worden.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Het project heeft de volgende doelstellingen:

In kaart brengen van stages aan de faculteit wetenschappen

We willen een overzicht maken van de wijze waarop opleidingen momenteel stages organiseren:

  • Wat is de gehanteerde timing (MA1 of MA2)?
  • Wat is de deelnamegraad aan deze stages?
  • Is er nood aan een verruiming van het stage-aanbod?
  • Kunnen we alumni aanschrijven met de vraag naar stageplaatsen?
  • Wat zijn de gehanteerde vormen van evaluatie van de stage (toetsbeleid)?

Online loket voor stages

Verder zal een online loket aangemaakt worden, waar bedrijven zich kunnen aanmelden om een vacante stageplaats te melden en studenten op zoek kunnen gaan naar een geschikte stageplaats. Het hoofddoel van dit loket is het aanbieden van een éénvormig aanmeldpunt voor bedrijven en vraag en aanbod rond stageplaatsen beter op elkaar af te stemmen. Zo ontstaat één overzichtelijke facultaire plek rond stages.

Bedrijven geven via een formulier aan welk soort stage aangeboden wordt (duur, periode, inhoud, locatie,… en studenten geven via een formulier aan welk soort stage ze zoeken. Alle aanvragen van studenten en bedrijven dienen uiteraard goedgekeurd te worden door de betrokken opleiding vooraleer ze online zichtbaar wordt. De ontwikkeling van het online loket zal uitgevoerd worden door de facultaire projectmedewerkers onderwijsinnovatie, in samenspraak met het Minerva-team en/of het centrale portaalteam achter www.ugent.be. Het centraal beheer van de online databank, zoals het toevoegen van nieuwe aanvragen en verwijderen van verouderde aanmeldingen, beheer van het goedkeuringsproces van aanmeldingen etc. wordt opgenomen door een medewerker binnen de FDO.

Broodje martinnovatie rond goede praktijken stages

Alle opleidingen die stages organiseren willen we samenbrengen voor een uitwisseling van goede praktijken. Hierbij kunnen studenten aan het woord gelaten worden, die al een stage gedaan hebben of bedrijven die positieve ervaringen hebben met het organiseren van stages. Ook Alumni zullen betrokken worden bij de inhoudelijke uitwerking van dit seminarie.