Facultaire projecten onderwijsinnovatie 2021

GEOFEED: Activerende feedback bij het begeleiden en verwerven van wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden in geografie en geomatica

Vakgroep Geografie

Dr. Tom Storme, Tom.Storme@UGent.be

Met GEOFEED worden twee doelstellingen bereikt: (i) doorvertalen en begeleiden van twee vakoverschrijdende leerlijnen rond wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden binnen de recent hervormde opleidingen geografie en geomatica, samen met AAP/WP/OB/ZAP; en (ii) Uitbouwen van activerende en alternatieve vormen van feedback met maximaal leereffect voor de studenten. Concrete en activerende tools dienen als hulpmiddel om onderzoeks- en communicatievaardigheden te evalueren.

 

Virtuele geologische excursies voor “blended” onderwijs

Vakgroep Geologie/Mineralogie-Petrologie

Prof. Dr. Stijn Dewaele , Stijndg.dewaele@UGent.be

 

Virtueel lesmateriaal is nuttig om klassieke geologische ontsluitingen te bewaren voordat deze verdwijnen. Dit is zeker het geval voor groeves, die na hun actieve ontginning muteren in provinciale groene domeinen of in het ergste geval terug opgevuld worden, waardoor geologische observaties niet meer mogelijk zijn. Hierdoor wordt het voor de student steeds moeilijker om natuurlijke voorbeelden van zijn theoretische kennis te zien. Bovendien is het bezoek met een groep studenten aan een groeve of ontsluiting met een bus niet ecologisch duurzaam en brengt het een aanzienlijke kost met zich mee, zeker als deze excursies naar het buitenland zijn. Het transport naar het terrein neem eveneens veel tijd in beslag, in een al volle agenda van de studenten. Bovendien is het recent gebleken dat wegens de coronacrisis het niet mogelijk en toegelaten was om met de studenten op terrein te gaan.

 

De bedoeling van dit project is om een reeks klassieke geologische ontsluitingen in België in kaart te brengen en te digitaliseren met hoge resolutie panoramische fotografie, en dit met het doel om virtuele excursies voor de studenten te kunnen organiseren. De bedoeling van dit project is dus het “terrein” naar de geologiestudenten te brengen en de studenten nuttig lesmateriaal en meer geologische voorbeelden te geven om hun theoretische kennis te testen. De studenten gaan dus niet enkel meer praktische voorbeelden zien, maar deze digitale informatie gaat het de studenten ook mogelijk maken om de excursies die nog gepland zijn beter en zelfstandig voor te bereiden. De digitale gegevens gaan ook toelaten om andere soorten van “blended” oefeningen en practica te ontwikkelen. Het didactische materiaal gaat dus gebruikt kunnen worden in verschillende vakken van de opleiding geologie, maar eveneens voor het zelfstandig realiseren van projecten van de studenten (bvb. Bachelorproject of Masterproef), indien het digitaliseren van geologische ontsluitingen en het verwerken van digitale informatie noodzakelijk is.

Gather.town

Facultaire Dienst onderwijsondersteuning

Prof. dr. Mieke Adriaens, mieke.adriaens@ugent.be

Gather.town (https://gather.town/) is een online platform waar online samenkomen gefaciliteerd wordt. Tijdens code rood is samenwerken on campus niet altijd mogelijk, via gather.town kunnen lesgevers een setting online nabouwen waarin studenten in afzonderlijke groepjes kunnen samenwerken, en de lesgever kan rondgaan bi de verschillende groepjes en enkel per groepje uitleg geven. Daarenboven is er ook de mogelijkheid om als lesgever eenvoudig uitleg te geven voor de gehele groep en materiaal te delen met de studenten.

Gather.town kan ook ingezet worden ten voordele van het welzijn van studenten. In de dagen (bvb. tijdens paasverlof) wanneer geen lessen doorgaan, kunnen studenten inloggen in gather.town voor een babbel met medestudenten.

E-cursus Statistiek voor de Levenswetenschappen via Dodona

Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Lieven Clement Lieven.Clement@UGent.be

In het onderwijsinnovatieproject “E-learning module: Introductie tot de statistische programmeertaal R en R/Markdown scripting met automatische beoordeling via Dodona” werden twee leerpaden ontwikkeld in Dodona: R Basics (57 oefeningen) en Data Exploration and Visualisation in R (33 oefeningen), om basisvaardigheden in het programmeren en scripten in R aan te leren. De leerlijnen bestaan uit leesopdrachten met kennisclips en oefeningen waarin eenvoudige scripts worden ontwikkeld door de studenten. In de opleidingsonderdelen Statistiek (C000337), Statistiek (C000340) en Inleiding tot de Biostatistiek (D012699 en D013106) werden deze leerpaden in academiejaar 2020-2021 voor het eerst uitgerold. De twee leerpaden werden gedurende de eerste 4 weken van het academiejaar door 341 gebruikers doorlopen. De studenten dienden meer dan 60000 oplossingen in die automatisch werden geëvalueerd. Via Dodona werden tussen de studenten en mijn team meer dan 900 vragen uitgewisseld met betrekking tot de code van individuele studenten. Door de aparte leerlijnen R, konden we in de hoor- en werkcolleges voluit focussen op statistische concepten en interpretatie van de output van statistische analyses.

Tijdens de ontwikkeling van deze leerlijnen hadden we de onverwachte meevaller dat we van prof. Rafael Irizarry, Harvard University, de toestemming kregen om zijn boek “Introduction to Datascience” en de kennisclips die hij hiervoor ontwikkelde te gebruiken. Hierdoor kreeg mijn team extra ruimte om naast de E-learning modules voor R ook de basiscursus Statistiek voor de Levenswetenschappen om te zetten naar Dodona waardoor we goed in konden spelen op het vereiste online onderwijs. De hoorcolleges werden per hoofdstuk omgezet naar een leerlijn met kennisclips. De studenten doorlopen de leerlijnen zelfstandig ter voorbereiding van interactieve en verdiepende responsiecolleges. De werkcolleges werden eveneens in het Dodona platform geïntegreerd. De studenten hebben voor deze leerlijnen meer dan 90000 oplossingen ingediend en hebben via meer dan 1000 Dodona-vragen individueel over hun code geïnterageerd met de begeleiders. De automatische feedback op de code zorgde ervoor dat de begeleiders van de werkcolleges meer kunnen focussen op de vertaling van een onderzoeksvraag naar een statistisch model, op interpretatie van de output van statistische analyses en om individuele coaching toe te spitsen op meer uitdagende codeerproblemen.

In dit onderwijs en innovatieproject beogen we om de e-cursus Statistiek voor de Levenswetenschappen verder uitbouwen met

  1. een module Virtueel Experimenteren. Dat zal de studenten toelaten om op een ervaringsgerichte manier te ondervinden hoe gegevens, statistieken, resultaten en conclusies variëren van steekproef tot steekproef. Hierdoor zullen ze intuïtief inzicht verwerven in het belang van statistiek en in de grondslagen van de statistiek. Virtueel experimenteren zal in nieuwe opdrachten binnen de leerlijnen voor de theorie worden geïntegreerd om studenten nog beter te activeren,
  2. de ontwikkeling van nieuwe oefeningen voor de werkcolleges om meer te differentiëren naar de verschillende opleidingen die de e-cursus volgen,
  3. de ontwikkeling van een module Multiple Choice. Deze module is cruciaal om statistisch inzicht en interpretatie te kunnen evalueren binnen het Dodona platform en om multiple choice vragen te kunnen voorzien van automatische feedback. Hierdoor zullen volwaardige leerpaden Statistiek en Data Science binnen Dodona kunnen worden ontwikkeld. De module zal zowel voor de theorie als de oefeningen worden ingezet,
  4. en, de ontwikkeling van een Dodona/RStudio plugin. Momenteel moeten studenten code knippen en plakken vanuit RStudio naar Dodona waardoor sommige studenten in de verleiding komen om hun scripts te ontwikkelen binnen de Dodona omgeving. Het is heel belangrijk dat studenten gebruik leren maken van de krachtige RStudio omgeving om statistische analyses uit te voeren en om deze analyses op een reproduceerbare manier te leren annoteren en rapporteren. Voor opleidingsonderdelen programmeren werd reeds een Dodona plugin ontwikkeld voor Visual Studio Code en PyCharm. We zullen een vergelijkbare plugin ontwikkelen zodat studenten rechtstreeks vanuit RStudio code zullen kunnen evalueren op Dodona.

Dodona roadmap 2021

Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Peter Dawyndt,  peter.dawyndt@ugent.be

Bart Mesuere, bart.mesuere@ugent.be

 

Het leerplatform Dodona (dodona.ugent.be) wil studenten op een zo zinvolle en zo effectief mogelijke manier leren programmeren door verschillende computertechnologieën in te zetten om de aangetoonde voordelen van één-op-één en gepersonaliseerde begeleiding te realiseren in contexten waar studenten anders enkel toegang zouden hebben tot één-op-veel begeleiding (bv. hoorcolleges en werkcolleges) of zelfs helemaal geen rechtstreekse begeleiding (bv. zelfstandig werk en huiswerk). Het is een online co-teacher die ontworpen is om elke student toegang te geven tot onderwijs van hoge kwaliteit, met het oog op het steeds verder automatiseren van pedagogische taken zoals het genereren van opdrachten, het selecteren van opdrachten en het genereren van hints en feedback. In het licht van de huidige verschuiving naar modellen voor blended learning, zoekt Dodona naar het exploiteren van de sterktes en de complementariteit van onderwijs aangestuurd door lesgevers, door peers én door intelligente tutoringsystemen. Hiermee helpt Dodona om een leeromgeving te creëren met heel wat voordelen voor studenten op het vlak van actief leren, geïndividualiseerd leren, just-in-time feedback en flexibiliteit in tijd en ruimte.