Examens in het eerste semester van 2021-2022

On campus examens (update 11/1/22)

De examens on campus zullen plaatsvinden in zo veilig mogelijke omstandigheden.

Afstand houden

Afstand houden is de norm, zowel in de gebouwen van de UGent als erbuiten, zoals aan de fietsenstallingen, op parkeerplaatsen en op weg naar de gebouwen.

Studenten die naar het examen komen, wachten buiten aan het gebouw waarin het examenlokaal zich bevindt, tot het tijd is om naar binnen te gaan. Op die manier willen we lawaai in de gangen en aan de deuren van de examenlokalen vermijden. De deuren en ramen van de examenlokalen zullen immers openstaan om de lokalen zo goed mogelijk te verluchten. Studenten die wachten aan het lokaal zelf kunnen de studenten die nog bezig zijn met hun examen storen.

Studenten die klaar zijn met het examen en het examenlokaal verlaten, blijven niet wachten in de gang, maar gaan onmiddellijk naar buiten.

Hou binnen en buiten minstens 1,5 meter afstand en hou het mondmasker aan.

Mondmasker

Studenten die voor de aanvang van het examen buiten aan het gebouw wachten, dragen een eigen mondmasker. 

Om de veiligheid tijdens de eerstesemesterexamens te maximaliseren dienen studenten die een examen afleggen een FFP2-mondmasker te dragen zodra ze de UGent-gebouwen betreden, en dit tot zij de UGent-gebouwen opnieuw verlaten. Daartoe zullen UGent-medewerkers de studenten een FFP2-mondmasker overhandigen bij het binnenkomen van de UGent-gebouwen. 

Ook tijdens het afleggen van het examen moet het FFP2-mondmasker gedragen worden.

Deze instructievideo toont hoe je een FFP2 masker correct draagt.

Studenten die omwille van medische redenen geen FFP2-mondmasker kunnen dragen of bij het dragen van een FFP2-mondmasker een te beklemmend gevoel krijgen, dragen een chirurgisch mondmasker. 

De lesgevers, examinatoren en toezichthouders ontvangen en dragen eveneens een FFP2-mondmasker zodra ze het gebouw betreden om een examen te begeleiden.

Op die manier is iedereen zo optimaal mogelijk beschermd en beperken we het risico op besmetting.

De lijst van lokalen en/of contactpersonen waar FFP2 maskers beschikbaar zijn kan u hier terugvinden.

Ventilatie examenlokalen

   Goede ventilatie van lokalen is een belangrijke factor in het voorkomen van besmetting. Daarom worden de examenlokalen voor, tijdens en na elk examen verlucht.

   Hou er rekening mee dat de examens plaatsvinden tijdens de winter en dat het in de lokalen relatief koud zal zijn. Breng daarom zeker een extra trui, sjaal en/of dikke jas mee naar het examen.

   Tijdens het examen zullen de toezichthouders de luchtkwaliteit in de examenlokalen voortdurend opvolgen via CO2-metingen.

   Handen wassen

   Aan de ingangen van de UGent-gebouwen zijn handgelstations geïnstalleerd. Ontsmet je handen als je een gebouw betreedt en verlaat.

   Online examens

   Voor de studenten werd alle informatie over online examens hier gebundeld.

   Voor lesgevers is informatie over online mondelinge evaluaties in deze onderwijstip te vinden en informatie over online schriftelijke evaluaties in deze onderwijstip

   Studenten die problemen ondervinden om thuis online evaluaties/examens af te leggen, nemen hiervoor contact op met de lesgever, die vervolgens samen met de faculteit een geschikte oplossing zoekt.

   Wellicht zullen er meer studenten dan anders zijn die omwille van quarantaine of isolatie niet on campus kunnen komen om examens af te leggen. Voor deze studenten kan bekeken worden of een online examen mogelijk is. Aan examinatoren wordt gevraagd om alvast na te denken of een online alternatief voor hun on campus examen mogelijk is.

   COVID-19-besmetting, quarantaine en isolatie tijdens de examens

   Studenten die positief testten op COVID-19 of in quarantaine of isolatie zijn, mogen zeker niet on campus komen om examens af te leggen. Ten aanzien van studenten die toch on campus zouden komen, kan de UGent beslissen om een tuchtprocedure op te starten overeenkomstig het Tuchtreglement voor Studenten.

   De regelgeving betreffende het test- quarantaine- en isolatiebeleid van de federale overheid kan je terugvinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/imc-0401/.

   Als studenten tijdens de quarantaine- of isolatieperiode niet kunnen deelnemen aan één of meerdere on campus examens, dan (1) vragen ze hiervoor een quarantaine-attest of afwezigheidsattest aan hun behandelend arts of (2) vullen ze een verklaring op eer in (1 verklaring per examen). Omwille van de uitzonderlijke COVID-19-situatie geldt ook deze verklaring op eer als een geldig afwezigheidsattest en dus als een vervanging van een medisch attest

   Studenten die positief testten op COVID-19 of in quarantaine of isolatie zijn, vragen geen bijzonder statuut aan. Zij volgen de normale procedure die voorzien is voor afwezigheid wegens zieke of overmacht.

   Een online examen tijdens de quarantaine- of isolatieperiode is mogelijk, indien de lesgever en de student hiermee akkoord gaan. De datum van dit online examen en de eventuele gewijzigde evaluatievorm wordt door de examinator bepaald en daar kan niet van worden afgeweken. Een schriftelijk examen mag dus voor die (student)en vervangen worden door bv. een online mondeling examen; dit kan maar hoeft niet op dezelfde examendag ingepland te worden. 

   Indien een online examen voor één van de betrokkenen niet mogelijk is, wordt de student naar het (on campus) inhaalexamen verwezen.

   Inhaalexamen

   Omwille van de uitzonderlijke situatie waarin examens doorgaan tijdens de eerstesemesterexamenperiode geldt een speciale regeling voor de inhaalexamens.

   • Voor examens die georganiseerd worden in de eerste drie weken van de eerstesemesterexamenperiode (van 10/1/2022 tot en met 29/1/2022), vinden de inhaalexamens plaats binnen de eerstesemesterexamenperiode of uitzonderlijk tijdens de intersemestriële vakantie (van 7/2/2022 tot en met 12/2/2022).
   • Voor examens die georganiseerd worden in de laatste week van de eerstesemesterexamenperiode (van 31/1/2022 tot en met 5/2/2022) kan het inhaalexamen plaatsvinden binnen de eerstesemesterexamenperiode, tijdens de eerste week van het tweede semester (van 14/2/2022 tot en met 19/2/2022), of uitzonderlijk tijdens de intersemestriële vakantie (van 7/2/2022 tot en met 12/2/2022).

   Met deze spreiding van de inhaalexamens wil de UGent aan studenten die positief testten op COVID-19 en/of een periode in quarantaine of isolatie waren, maximaal de mogelijkheid bieden om de examens van het eerste semester af te leggen. 

   De examinator of faculteit legt het moment van het inhaalexamen vast. Een examinator kan niet verplicht worden om per vak meer dan één inhaalexamen te organiseren voor de examens van de eerstesemesterexamenperiode.

   Vaccinatie tijdens de examens

   Voor vaccinaties die vallen in de examenperiode, zijn de volgende richtlijnen uitgewerkt:

   Als de dag waarop je gevaccineerd kan worden, samenvalt met een examendag, dan heb je als student twee mogelijkheden.

   1. Je geeft voorrang aan je examen en kiest een andere datum om je te laten vaccineren. Je vaccinatie-uitnodiging met persoonlijke code blijft 30 dagen geldig. Binnen die periode kan je je afspraak bevestigen of verplaatsen. Je kan de nieuwe datum dus zelf kiezen waarbij je rekening kan houden met je examenrooster.
   2. Je kiest ervoor je op het doorgekregen tijdsslot te laten vaccineren. Je verwittigt het examensecretariaat en de verantwoordelijk lesgever hier zo snel mogelijk van waarbij je de vaccinatie-uitnodiging als bewijsstuk meestuurt en vraagt om te kunnen deelnemen aan het inhaalexamen. Let wel: de datum van het inhaalexamen en de eventueel gewijzigde evaluatievorm wordt door de verantwoordelijk lesgever bepaald en daar kan niet van worden afgeweken.

   Wat als je je na de vaccinatie ziek voelt en een examen hebt?

   Mogelijk heb je na de vaccinatie last van bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild en van korte duur waardoor ze je examenrooster in principe niet in gevaar brengen. Heb je onverhoopt toch meer last van bijwerkingen waardoor het studeren ernstig belemmerd wordt, dan heb je volgende mogelijkheden.

   1. Heb je binnen de drie dagen na de vaccinatie een examen en kon je je omwille van bijwerkingen niet goed voorbereiden? Verwittig tijdig (=uiterlijk op de dag van het examen) het examensecretariaat en de verantwoordelijk lesgever waarbij je je bewijs van vaccinatie als bewijsstuk meestuurt en vraagt om te kunnen deelnemen aan het inhaalexamen. Let wel: de datum van het inhaalexamen en de eventueel gewijzigde evaluatievorm wordt door de verantwoordelijk lesgever bepaald en daar kan niet van worden afgeweken.
   2. Heb je later dan drie dagen na de vaccinatie een examen, maar ben je te ziek om aan het examen deel te nemen, dan kan je via de normale procedure en op basis van de nodige bewijsstukken vragen om deel te nemen aan het inhaalexamen. Voorleggen van het vaccinatie-attest volstaat niet in dat geval; een doktersattest is dan vereist.

   Afwezigheid van een examinator tijdens het examen

   Het is belangrijk dat examens kunnen blijven doorgaan op de vastgelegde dagen en uren.

   Indien een examinator niet in staat is om te ondervragen op de in de examenregeling vastgelegde dagen en uren, wordt een plaatsvervangend examinator aangesteld conform art. 76 van het Onderwijs- en Examenreglement.

   Omwille van de verhoogde kans op afwezigheid van examinatoren omwille van een COVID-19-besmetting, quarantaine of isolatie of vaccinatie, wordt aangeraden dat examinatoren mogelijke plaatsvervangers voor hun examen identificeren, die desgevallend opgeroepen kunnen worden.

   Aan examinatoren wordt ook gevraagd om naast de reguliere toezichthouders voor het examen ook een aantal reserve-toezichthouders te identificeren, die opgeroepen kunnen worden wanneer dit nodig zou zijn.

   Ondersteuning

   We worden opnieuw geconfronteerd met bijzondere omstandigheden. Aan studenten die het moeilijk hebben, zeggen we: blijf niet alleen zitten met je vragen, zorgen of problemen. Op de webpagina Wel in je vel vind je het overzicht van ons hulp- en begeleidingsaanbod.

   Heb je als lesgever vragen bij de examenregeling? Neem dan zeker contact op met het Team Onderwijsondersteuning via onderwijsondersteuning@UGent.be.