Visie

De vakgroep Communicatiewetenschappen aan de UGent profileert zich met een brede academische opleiding. Ons doel is competente, academische en kritische media- en communicatiespecialisten te vormen. We geloven in de kracht van de dialectiek tussen onderwijs en onderzoek. Hetzelfde geldt voor de dynamiek tussen onderwijs, maatschappij en het beroepenveld.

Deze visie beklemtoont de noodzaak om media en communicatie te beschouwen als “the heart of social, cultural, political and economic life”. We zien het onderzoeksdomein minder als discipline dan wel als een complex, multidisciplinair veld met ruimte voor onderzoek en theorie. We hechten belang aan zowel het praktische als het academische.

Deze krachtlijnen omtrent de visie op het veld van media en communicatie (complexiteit, centraliteit, multidisciplinariteit, disciplinaire openheid, dialoog) kenmerken ook de onderwijsvisie van de opleiding Communicatiewetenschappen aan de UGent. Deze visie vertaalt zich in vier kernwaarden.

Een brede kijk maakt focus mogelijk

De bacheloropleiding Communicatiewetenschappen aan de UGent zet in op multidisciplinaire en sociaalwetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitudes. Ze legt zo de basis voor specialisatie in het Masterprogramma.

In een divers opleidingspakket verwerven studenten inzicht in verschillende wetenschappelijke disciplines.

Dialectiek onderwijs – onderzoek

De opleiding Communicatiewetenschappen aan de UGent neemt een unieke positie in: het is de enige Masteropleiding die vier afstudeerrichtingen aanbiedt, telkens ondersteund door een onderzoeksgroep. Door de integratie van wetenschappelijk werk in het lessenpakket besteden we veel aandacht aan doorstroming van onderzoek naar onderwijs.

De ondersteuning vanuit de onderzoeksgroepen diept een wijd gamma domeinspecifieke onderzoeksmethoden verder uit. De studenten worden vertrouwd gemaakt met het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit zowel tijdens de bachelorjaren als tijdens de masteropleiding.

Dialectiek onderwijs – maatschappij/beroepenveld

Communicatiewetenschappen aan de UGent kenmerkt zich als een brede en gedifferentieerde academische opleiding, waarin ook ruimte is voor praktijk-gerelateerde vaardigheden.

Deze differentiatie biedt de student de mogelijkheid om eigen accenten te leggen, ook in functie van de arbeidsmarkt. De opleiding stimuleert de dialoog met het beroepenveld dat ook input verzorgt binnen opleidingsonderdelen.

De opleiding streeft ernaar om kritische burgers op te leiden die beschikken over de nodige academische vaardigheden. Daarnaast dienen ze ook voldoende kennis te hebben verworven over de maatschappij en hun toekomstige werkplaatsen. Binnen deze context beklemtonen we beroepsverantwoordelijkheid en ethische reflectie.

Durf denken over communicatie

Tot slot stelt de opleiding Communicatiewetenschappen aan de UGent zich tot doel bij studenten kennis en vaardigheden aan te scherpen zodat ze kritisch en zelfstandig omgaan met communicatie in een professionele context.

Deze doelstelling verwijst naar het motto van de UGent (“Durf Denken”). De aandacht gaat hier uit naar de analyse van de kenmerken en de impact van ontwikkelingen in de diverse communicatiedomeinen. We willen de studenten een levenslange leerattitude aanleren en streven ernaar om mondige en assertieve mediaspecialisten op te leiden.

 

De doelstellingen van de opleiding (OLR-kader).pdf