Voorwaarden leessessie

De Universiteit Gent hecht veel waarde aan uw recht op privacy en gegevensbescherming zoals gewaarborgd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Daarom hanteren wij een strikt privacybeleid waarvan u de details hieronder kan lezen. Meer bepaald verneemt u:

 

We verwerken uw persoonsgegevens

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie over een natuurlijke persoon die binnen een groep wordt onderscheiden of kan worden onderscheiden van anderen. Aangezien wij u kunnen onderscheiden van andere deelnemers aan de hand van zowel uw naam- en contactgegevens als het pseudoniem dat we u toekennen, zijn de gegevens die wij van u verkrijgen uit de vragenlijsten en leessessie ‘persoonsgegevens’.

Concreet zullen wij de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen uit de vragenlijsten en de leessessie linken aan een pseudoniem (unieke cijfercode) dat we u hebben toegekend. Dat pseudoniem is op zijn beurt gekoppeld aan uw naam- en contactgegevens. Bij pseudonimisering wordt één attribuut (op basis waarvan u direct identificeerbaar bent, zoals uw naam) in een ‘record’ vervangen door een gepseudonimiseerd attribuut (bijvoorbeeld een unieke cijfercode). Zodoende zullen wij in het bezit zijn van twee databases: één waarin uw naam- en contactgegevens samen met uw pseudoniem worden bewaard (database 1) en een tweede database waarin wij de verzamelde gegevens uit de vragenlijsten en de leessessie opslaan in combinatie met uw pseudoniem (database 2). Om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren, maken wij binnen de context van ons onderzoek doorgaans slechts gebruik van database 2.  

Een koppelingen tussen de twee databases zal enkel gebeuren om:

 1. de antwoorden uit het eerste deel van de studie te koppelen met de antwoorden uit het tweede deel van de studie; en
 2. na te gaan wie nog niet heeft deelgenomen aan het tweede deel van de studie en dus een uitnodiging mag ontvangen.

De toepassing van pseudonimisering helpt ons onze verplichtingen inzake gegevensbescherming na te komen.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om inzicht te verwerven in het online nieuwsgebruik- en gedrag van de Vlaming. Indien de resultaten van dit onderzoek zouden worden gepubliceerd in een academisch tijdschrift, zullen die nooit gegevens bevatten op basis waarvan u of andere respondenten kunnen worden onderscheiden.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De volgende diensten van UGent zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

 • Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen, Vakgroep Communicatiewetenschappen, onderzoeksgroep voor Media Innovatie en CommunicatieTechnologieën (mict), onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (prof. dr. Lieven De Marez, dr. Peter Mechant, dr. Kristin Van Damme, Glen Joris) en studenten betrokken bij de onderwijsactiviteit 'VRT Challenge' voor het vak innovatie-onderzoek (Lien Rottiers, Muze Parmentier, Rein Bauwens, Jens Behiels, Warre De Boever, Thomas Termote, Margot Degraeve, Seppe Destoop, Jody Van Herreweghe, Pauline Janclaes, Simon Piscador, Bastien Willemot);
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, Language and Translation Technology Team, onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (prof. dr. Veronique Hoste, dr. Orphée De Clercq, dr. Cynthia Van Hée);
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur, Vakgroep Informatietechnologie, onderzoeksgroep Wireless, Acoustics, Environment & Expert Systems (WAVES), onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (prof. dr. Luc Martens, dr. Toon De Pessemier, Stefaan Vercoutere);
 • Faculteit Recht en Criminologie, Onderzoeksgroep Recht & Technologie, onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (Prof. dr. Eva Lievens, Judith Vermeulen).

We verwijderen uw gegevens zo snel mogelijk!

Na verloop van 2 maand vanaf de dag van ontvangst van uw gegevens uit de vragenlijsten en de leessessie, zullen we uw pseudoniem uit database 2 verwijderen. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien het feit dat de procedure van dataverzameling maximaal 2 maanden in beslag kan nemen en het gedurende die periode nodig blijft database 2 met database 1 te kunnen koppelen met het oog op een efficiënt verloop van de tweede uitnodigingsronde.

De gegevens uit de vragenlijsten en de leessessie zelf zullen we gedurende 36 maanden bewaren. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien het feit dat het onderzoek academisch gevaloriseerd moet worden door middel van een publicatie in een academisch tijdschrift. Indien er bijkomstige data-analyses gevraagd worden tijdens dit proces, zullen deze gegevens noodzakelijk zijn. Uw gegevens zullen echter nooit gepubliceerd worden op een manier die toelaat u te onderscheiden als persoon.

Daarna wordt uw informatie mogelijk verder verwerkt op een wijze die ons niet meer toelaat u te onderscheiden (bv. door hercodering van de variabelen), in welk geval de AVG niet langer van toepassing is.

 

Uw rechten

Graag informeren wij u ook over de rechten die u kan uitoefenen ten op opzichte van uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft met name:

 1. Recht op inzage: u kan vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en inzage verkrijgen van die persoonsgegevens evenals van de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën persoonsgegevensgegevens, de (categorieën) van ontvangers, de bewaartermijn en het bestaan van de in 2), 3), 4) en 6) opgesomde rechten. In deze verklaring kan u deze informatie echter reeds grotendeels terugvinden;
 2. Recht op rectificatie: indien uw gegevens niet correct zijn, kan u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen;
 3. Recht op gegevenswissing of “vergetelheid” (“right to be forgotten”): in een aantal gevallen en omstandigheden kan u uw persoonsgegevens (zonder onredelijke vertraging) laten wissen. Met betrekking tot de verwerking in de context van dit onderzoek kan u dit vragen, indien: a) uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld; b) u uw toestemming intrekt; of c) wij uw gegevens op onrechtmatige wijze zouden gebruiken. Op dit recht gelden in het kader van wetenschappelijk onderzoek uitzonderingen voor zover de uitoefening van dit recht de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 4. Recht op beperking van de verwerking: indien aan bepaalde criteria is voldaan, kan u ons vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking (met uitzondering van het opslaan) van uw persoonsgegevens. Dit recht bestaat meer bepaald: a) gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw door ons verwerkte gegevens te controleren, indien u die betwist; b) indien uw gegevens onrechtmatig verwerkt zouden zijn, maar u zich verzet tegen de wissing zoals bedoeld in 3); c) wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, maar u daarentegen wel met oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
 5. Recht om gegevens over te dragen:  u kan ons vragen uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gemakkelijk leesbaar en hanteerbaar formaat, om ze vervolgens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te kunnen overdragen;
 6. Recht om klacht in te dienen: u heeft bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens* indien u van mening is dat de verwerking door ons van uw persoonlijke informatie inbreuk maakt op de AVG.

We vragen uw toestemming

Voor u verder gaat om deel te nemen aan de survey vragen wij uw toestemming voor het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie voor de beschreven verwerkingsdoeleinden.

 

U kan uw toestemming intrekken

U heeft bovendien het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Let wel: het intrekken van uw toestemming heeft geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking ervan.

Nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, uw rechten zoals hierboven uiteengezet wenst uit te oefenen of uw toestemming wilt intrekken, kan u terecht bij:

1) de coördinator van het nieuwsonderzoek: dr. Peter Mechant, De Krook, Platteberg 11, 9000 Gent, België, nieuwsonderzoek@ugent.be; of

2) de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Gent: Campus Ufo, Rectoraat 2, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, België, privacy@ugent.be.

*De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, T +32 (0)2 553 50 47, contact.