Alliantieonderzoeksgroepen

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Dankzij deze samenwerking moeten de universiteiten onder meer komen tot een sterkere onderzoeksbasis met optimale doorstroommogelijkheden tussen de twee instellingen. In het kader van die raamovereenkomst kent de Universiteit Gent via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) jaarlijks financiering toe aan erkende Alliantieonderzoeksgroepen.

Looptijd erkenning van een alliantieonderzoeksgroep

  • De erkenning van een Alliantieonderzoeksgroep loopt voor een periode van 3 jaar. Nadien kan een verlenging (3 jaar) van de Alliantieonderzoeksgroep worden aangevraagd.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners).
  • Deze onderzoekers zijn actief  rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn. Met onderzoekslijn wordt bedoeld een thematisch afgebakend onderzoeksgebied dat meerdere samenhangende onderzoeksprojecten, doctoraten, masterproeven en scripties kan omvatten.
  • Aan het hoofd van een Alliantieonderzoeksgroep staat een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel van de UGent en de VUB.
  • Voor de UGent moeten voorstellen worden ingediend door een promotor die, op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep, verbonden is aan de UGent als Zelfstandig Academisch Personeel of die behoort tot het integratiekader als werkleider, hoofdlector, docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar en beschikt over een doctoraat.

Financiering

  • Om de oprichting van Alliantieonderzoeksgroepen aan te moedigen, wordt een incentive toegekend onder de vorm van een jaarlijks bedrag (3 jaar) aan werkingsmiddelen ten bedrage van € 2.500 aan de UGent-voorzitter (of UGent-ondervoorzitter indien de VUB de voorzitter levert) van de alliantieonderzoeksgroep. Deze toekenning hangt uiteraard ook af van de erkenning van de alliantieonderzoeksgroep door het bevoegde orgaan aan de VUB.

Hoe aanvragen?

  • Aanvragen via de beschikbare invulformulieren. 
  • Deze aanvragen worden tegelijk gericht aan de Onderzoeksraden van UGent en VUB.

Deadline

  • Voor verlengingsaanvragen in 2023 is de deadline: 2 mei 2023.

De oproep voor nieuwe alliantieonderzoeksgroepen is continu open. Voor een verlengingsaanvraag van een alliantieonderzoeksgroep is er jaarlijks een deadline. Alliantieonderzoeksgroepen die in aanmerking komen voor een verlengingsaanvraag zullen hiertoe persoonlijk worden uitgenodigd.

Bekendmaking resultaat

  • De aanvragende voorzitter en covoorzitter worden op de hoogte gebracht van de erkenning als Alliantieonderzoeksgroep en bijhorende financiering.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren