Vertrouwelijke, octrooieerbare en valoriseerbare data

Data die het voorwerp uitmaken van een contract met derden

Data kunnen resulteren uit een contract met derden – onderzoek of dienstverlening – waarin er contractuele bepalingen zijn opgenomen die het delen van onderzoeksdata vaak niet mogelijk maken:

  • het kan zijn dat de onderzoeker de data die het resultaat zijn van een onderzoeksproject confidentieel moet houden voor een in het contract bepaalde periode; soms worden er zelfs bepalingen opgenomen in het contract die aangeven wie binnen de onderzoeksgroep effectief kennis mag krijgen van die data;
  • het is ook mogelijk dat de eigendomsrechten op die onderzoeksresultaten op het einde van het project worden overgedragen aan de contractant of dat de contractant een exclusieve licentie verkrijgt op het gebruik van die data; in dit geval spreken we van valoriseerbare onderzoeksresultaten.

Het is evident dat het delen van dergelijke data niet mogelijk is of minstens onderworpen is aan strenge voorwaarden. Wanneer dergelijke data toch zouden worden gedeeld zou dit de aansprakelijkheid van de Universiteit Gent met zich mee kunnen brengen. Bij vragen omtrent de draagwijdte van confidentialiteitsverplichtingen in een contract kan er contact opgenomen worden met de Cel Legal van de Dienst TechTransfer (contracten@ugent.be).

Data die vertrouwelijk zijn omdat een octrooi zal worden aangevraagd

Soms kunnen de data die het resultaat zijn van een onderzoeksproject binnen het kader van de bestaande regelgeving (Codex Hoger Onderwijs, Valorisatieregelement) beschouwd worden als valoriseerbare onderzoeksresultaten die vatbaar zouden kunnen zijn voor intellectueelrechtelijke bescherming.

Dergelijke data moeten bij de Dienst TechTransfer (octrooien@ugent.be) worden aangemeld vóór elke vorm van bekendmaking of publicatie en kunnen derhalve niet worden gedeeld tot er uitsluitsel is omtrent de valorisatiemogelijkheden.

De verplichting om dergelijke data confidentieel te houden is niet absoluut en kan zich beperken tot het ogenblik dat er effectief een octrooiaanvrage is ingediend. Ter zake dienen de nodige afspraken te worden gemaakt tussen de onderzoeker in kwestie en de Cel IP van de Dienst TechTransfer.

Andere vertrouwelijke data - algemeen

Alle richtlijnen inzake vertrouwelijke data gelden zowel voor de eigen data die de onderzoeker zelf heeft gegenereerd, als voor de data die de onderzoeker heeft verkregen van een derde partij. Voor deze laatste categorie moet men naast de algemene voorschriften van vertrouwelijke data tevens rekening houden met de bepalingen die ter zake zijn opgenomen in het contract  dat de universiteit heeft afgesloten met de derde partij die die data ter beschikking heeft gesteld.

Vanuit het standpunt van informatiebeveiliging behoort informatie en data tot de gevoeligheidsklasse 'Vertrouwelijk' wanneer enkel personen (of systemen) die daarvoor toelating hebben, toegang of inzage mogen krijgen. De negatieve impact van eventuele ongewenste verspreiding is significant. Verdere verspreiding van vertrouwelijke informatie is onwettig en/of brengt schade toe aan de eigenaar, de belanghebbenden of aan de bedrijfsprocessen of het imago van de instelling.

Bij twijfel of vragen over het al dan niet vertrouwelijk karakter van informatie of data leggen medewerkers van de UGent de vraag hierover voor aan hun leidinggevende.  Wanneer die informatie het voorwerp uitmaakt van contracten met derden kan er contract opgenomen worden met de Cel Legal van de Dienst TechTransfer (contracten@ugent.be). Studenten van de UGent kunnen met vragen hierover terecht bij GUIDe (voor niet IT-gerelateerde issues) of bij de helpdesk van de directie ICT (voor IT-gerelateerde issues).

Gerelateerde inhoud