Over kerntaken en meerjarenfinanciering: extra duiding en enkele rechtzettingen van desinformatie

© UGent - Jonas Vandecasteele (vergrote weergave)

© UGent - Jonas Vandecasteele

(21-01-2022) Op dinsdag 11 januari 2022 keurde de raad van bestuur van de UGent een strategische visie op de kerntaken van onze universiteit goed, samen met een financieel meerjarenperspectief dat uitzicht biedt op structureel evenwichtige begrotingen.

Om te komen tot een concrete uitwerking hiervan zullen de gebruikelijke advies- en besluitvormingsprocedures van de UGent worden gevolgd, met inbegrip van de procedures voor sociaal overleg. Alle geledingen, faculteiten en directies zullen hierbij worden betrokken. 

Omdat we het belangrijk vinden dat UGent'ers correct worden geïnformeerd, gaan we hierna wat dieper in op een aantal specifieke vragen en kwesties die ons de voorbije dagen hebben bereikt. 

We willen hiermee ook een aantal onjuistheden weerleggen die helaas soms als feiten worden gepresenteerd en roepen iedereen op om geen onjuistheden te verspreiden.  

De hospitalisatieverzekering van UGent-medewerkers zal fors duurder worden. Oudere medewerkers zullen geconfronteerd worden met zeer hoge verzekeringskosten. En wie met pensioen gaat, dreigt zelfs alle rechten te verliezen! 

We betreuren dat via dergelijke ongenuanceerde en zelfs onjuiste beweringen onrust wordt gezaaid. Dat op basis van die beweringen mensen zich zorgen maken, begrijpen we wél zeer goed. Daarom volgt hierna wat duiding. 

We zijn aan het bekijken of de hospitalisatieverzekering niet op een andere, meer marktconforme manier, aan onze medewerkers kan worden aangeboden. Maar de aansluiting van onze medewerkers zal niet in het gedrang komen. Medewerkers zullen hun verzekeringsrechten dus niet verliezen, ook gepensioneerde medewerkers niet. 

Voor ATP-leden wordt de premie voor de hospitalisatieverzekering tijdens de actieve loopbaan door de UGent betaald; bij pensionering kunnen zij aangesloten blijven tegen eigen betaling van de premie. Dit beleid zal niet veranderen. 

Het is wel zo dat pakweg een 25-jarige medewerker vandaag eenzelfde premie betaalt als een 80-jarige gepensioneerde medewerkerDe huidige verzekeringspolis omvat immers maar twee premietypes: een voor kinderen (-18-jarigen) en een voor volwassenen. In die laatste groep wordt geen verder leeftijdsonderscheid gemaakt. Nochtans is het een gegeven dat, gemiddeld gezien, het risico op hospitalisatie toeneemt naarmate de leeftijd van de verzekerde stijgt. Daarom passen de meeste organisaties meer dan twee types premies toe. De UGent doet dat tot dusver niet en is hiermee een uitzondering. 

We onderzoeken of de twee huidige leeftijdscategorieën (en de bijbehorende premies) kunnen worden vervangen door vijf categorieën: kinderen, 18 tot 65 jaar, 65 tot en met 69 jaar, 70 tot en met 74 jaar, vanaf 75 jaar. Op die manier zullen de premies beter in overeenstemming zijn met het zogenoemde risicoprofiel van de verzekerde. 

Werd beslist dat vakantiedagen zullen worden geschrapt? 

Neen, dat werd niet beslist. Een verlaging van het aantal vakantiedagen werd wel als een mogelijkheid naar voren geschoven om te komen tot een betere balans tussen productiviteit en welzijnsbeleid. Andere mogelijkheden die naar voren werden geschoven, zijn het maximaliseren van de prestaties (door effectiviteits- en efficiëntiewinsten) tijdens een voltijdse werkweek, en/of een meer flexibele organisatie van de activiteiten binnen de werkweek (uiteraard in onderling overleg tussen direct leidinggevenden en medewerkers). 

De wenselijkheid en haalbaarheid van deze mogelijkheden zal de komende maanden worden onderzocht binnen de gebruikelijke advies- en besluitvormingsorganen van de UGent. Dit proces zal ruimte bieden voor inspraak en dus ook voor de inbreng van betere alternatieve pistes indien die voorhanden blijken te zijn. Waarbij de algemene doelstelling helder is en gerealiseerd dient te worden: komen tot een universiteit waar alle medewerkers, over alle geledingen heen, actief kunnen bijdragen tot de kerntaken en dat bovendien kunnen doen binnen een gezond financieel kader. 

Gaat de UGent voor een privatisering van de kinderdagverblijven en zal dit leiden tot slechte arbeidsvoorwaarden voor de betrokken medewerkers en/of een verminderde kwaliteit van de dienstverlening? 

Voor de twee kinderdagverblijven die we in eigen beheer uitbaten (De Sterre en Corneel Heymans) streven we een uitbesteding van de dienstverlening na. We kijken hierbij niet enkel naar private partners maar bijvoorbeeld ook naar de Stad Gent als potentieel geïnteresseerde overnemers. 

De komende weken en maanden zal een traject worden doorlopen om dit te concretiseren. Daarbij zullen de gebruikelijke advies- en besluitvormingsprocedures van de UGent worden gevolgd, met inbegrip van de procedures voor sociaal overleg met de vakorganisaties. Tijdens dit traject zal met meerdere aspecten rekening worden gehouden, waaronder vanzelfsprekend de kwaliteit van de dienstverlening en het belang van een goede overgangsregeling voor zowel de betrokken medewerkers als de betrokken kindjes (en hun ouders). 

Er wordt heel wat verteld over het inschrijvingsgeld dat doctorandi in de toekomst zullen moeten betalen. Hoe zit het nu eigenlijk in elkaar? 

De voorbije jaren kenden we een gestage toename van het aantal doctoraatsstudenten. Wellicht is het niet realistisch en ook niet wenselijk om op een aanhoudende toename van het aantal doctoraatsstudenten te blijven rekenen. Tegelijk wordt terecht steeds meer belang gehecht aan de omkadering en begeleiding van doctorandi. Naast de baten (doctorandi krijgen de omkadering en begeleiding die hun toekomt) gaan hier onmiskenbaar ook kosten mee gepaard. 

Op basis van deze overwegingen is het aangewezen om jaarlijks studiegeld voor de inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding te innen. Dat geldt a fortiori wanneer een en ander in een internationaal perspectief wordt bekeken. Of nog: het jaarlijks innen van studiegeld reflecteert beter de doorheen de tijd geëvolueerde wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en inspanningen vanwege alle betrokkenen doorheen het doctoraatstraject, en is ook in een internationale context zeer redelijk. 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat een jaarlijkse inning van het studiegeld een decreetswijziging vergt. Momenteel wordt samen met de andere universiteiten onderzocht welke stappen daartoe nodig zijn. 

Naast de jaarlijkse inning van het studiegeld lag initieel ook de mogelijkheid op tafel om het te innen bedrag te verdubbelen. De raad van bestuur besliste evenwel om deze verdubbeling van het studiegeld niet door te voeren. 

De maaltijdprijzen in de studentenresto's worden voor personeel verhoogd met 50% en hiermee wordt het einde van onze studentenresto's ingeluid! 

Vooreerst is van het einde van onze studentenresto's geen sprake. Laat dat bij deze klaar en duidelijk gesteld zijn. Trouwens, net omdat we onze studentenresto's erg belangrijk vinden, hebben we de werking ervan opgenomen als een van de kerntaken van onze universiteit. 

Koken kost geld, dat weet iedereen. En wie begaan is met de werking van onze studentenresto's weet dat in het bijzonder. 

Om in de toekomst kwaliteitsvolle en betaalbare maaltijden te kunnen blijven aanbieden, zal voor personeelsleden een prijsdifferentiatie in de studentenresto’s worden uitgewerkt. Wat dit precies zal inhouden, is nog niet duidelijk. Een algemene verhoging met 50% van de prijzen die medewerkers dienen te betalen, is een mogelijkheid. Alternatief kan worden gedacht aan een verhoging van de kostenefficiëntie door te werken met een gereduceerde kaart. Ook sociale correcties behoren tot de mogelijkheden, als alternatief voor een algemene prijsverhoging voor personeelsleden. De analyse van en de besluitvorming omtrent deze mogelijkheden zal vorm krijgen in de gebruikelijke advies- en besluitvormingsorganen van onze universiteit. 

Werd beslist om de activiteiten van het restaurant in Het Pand stop te zetten zonder de optie te overwegen om een duurzaam restaurant op te starten? 

De restaurantfunctie en de catering die we in Het Pand in eigen beheer aanbieden, zullen worden stopgezet. Voor de betrokken medewerkers zullen evenwel maximale kansen worden gecreëerd met het oog op hun toekomstige loopbaan. 

In en rond Gent zijn heel wat restaurant- en cateringfaciliteiten voorhanden. Via overeenkomsten, eventueel samen met andere Gentse hogeronderwijsinstellingen, kunnen allicht interessante voorwaarden voor de UGent-gemeenschap worden bedongen. 

Alternatief of parallel hieraan zal nagedacht worden over een scenario waarbij de huidige restaurantfunctie van Het Pand geïntegreerd wordt in de werking van de studentenresto’s (zoals de UGent in het verleden over 'De Kleine Brug' beschikte in het gebouw van studentenrestaurant 'De Brug') en waarbij bepaalde accenten worden gelegd in overeenstemming met de beleidskeuzes van de UGent, bijvoorbeeld inzake duurzaamheid. 

Deze alternatieve piste en de mogelijkheid om in het bijzonder aandacht te besteden aan het belang van duurzaamheid, maakt integraal deel uit van wat de raad van bestuur heeft beslist. Kortom, er wordt wel degelijk ingezet op duurzame restaurantwerking, zelfs zeer expliciet. 

Dus jullie herstructureren met het schrappen van jobs als belangrijkste doel? 

Het staat natuurlijk iedereen vrij om gelijk welke mening te uiten, maar we vinden anderzijds dat de waarheid ook haar rechten heeft. Het antwoord op de bovenstaande vraag kan eigenlijk kort worden gehouden: helemaal niet. 

De raad van bestuur keurde een strategische visie op de kerntaken van onze universiteit goed, met inbegrip van een financieel meerjarenperspectief dat uitzicht biedt op structureel evenwichtige begrotingen. 

Deze beslissing werd voorbereid door het rectorale team, op basis van veelvuldig overleg met de academisch beheerder, de logistiek beheerder, alle decanen en alle directeurs. Tijdens de tientallen overlegmomenten en gesprekken die we hadden, werd niet één keer het schrappen van jobs als doel geformuleerd. 

Ook toen de raad van bestuur in dit verband beslissingen nam, schoof niet één bestuurder het schrappen van jobs als doelstelling naar voren. 

Het omgekeerde insinueren en zelfs beweren, is klinkklare onzin. Klinkt dit scherp? Wellicht wel. Maar als aan een universiteit feiten en waarheid er al niet meer toe doen, waar dan wel nog? 

De postdiensten en de magazijnwerking van de UGent zullen aan de goedkoopste aanbieder worden overgelaten. PostNL zal binnenkort de binnenpost van de UGent bezorgen. 

Gelukkig is dit helemaal niét wat is voorgesteld en beslist. Helaas wordt dit gerucht wel verspreid. Wij betreuren dergelijke desinformatie ten zeerste . 

De waarheid is dat eerst een haalbaarheidsstudie zal worden uitgevoerd omtrent de mogelijke uitbesteding van transport- en uitleendiensten, en omtrent de mogelijke stopzetting van de eigen magazijnwerking. Het is evident dat prijszetting door externe aanbieders hierbij een belangrijk maar lang niet het enige aandachtspunt zal zijn. Kwaliteit van de dienstverlening, arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid, enz. zullen eveneens belangrijke aandachtspunten zijn. 

De resultaten van de haalbaarheidsstudie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde advies- en besluitvormingsorganen; pas dan zullen concrete beslissingen worden genomen.