Historiek 1946-1996

Samenvatting van de historiek

A. Verbaeys, G. Verdonk, G. Temmerman: Vijftig jaar Vereniging der Geneesheren, Oud Studenten der Universiteit te Gent. – Tijdschrift voor Geneeskunde 1996, 52 (20), pp. 1351-1353

De Vereniging der Geneesheren, Oud-Studenten der Universiteit te Gent werd gesticht in 1946. De noodzaak om collega’s verder op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de geneeskunde na het behalen van hun diploma was één van de redenen van de oprichting van de vereniging. De stichtingsvergadering kwam tot stand op initiatief van Prof. Dr. J.J. Bouckaert die ten volle de noodzakelijkheid van een goed gestructureerde bijscholings¬activiteit voor de praktizerende arts inzag.

De eerste algemene vergadering van de raad van bestuur van de vereniging greep plaats op 26 januari 1947, waar beslist werd dat de eerste wetenschappelijke vergadering zou georganiseerd worden op zondag 23 maart van datzelfde jaar in de collegezaal van de interne kliniek, Pasteurlaan 2, te Gent. Bij het oprichten van de vereniging, waren er in Gent twee wetenschappelijke verenigingen voor genees¬kunde: de “Koninklijke Vereniging voor Genees¬kunde te Gent”, beter gekend onder de naam “Société Royale de Médecine de Gand”, gesticht in 1834, en de “Vlaamse Vereniging voor Bevorde¬ring der Geneeskunde”, opgericht in 1933 door een aantal geneesheren en professoren als gevolg van de vernederlandsing van het universitair onderwijs.

Als gevolg hiervan en door de activiteiten die na het oorloggebeuren werden hernomen, dreigde er te Gent een plethora aan medische vergaderingen te ontstaan. Begin der vijftiger jaren werden dan ook met het oog op een doeltreffende coördinatie van de onderlinge werking, besprekingen gevoerd tussen de besturen van deze Verenigingen. Men kwam tot het besluit om slechts één vereniging, de “Vereniging der Geneesheren, Oud-Studenten der Universiteit te Gent” te behouden. Dit zou toelaten een uitgebreid en geordend programma op te stellen. Het bestuur bestond uit leden van de faculteit geneeskunde en uit dokters uit de praktijk.

Van bij de aanvang werd een beroep gedaan op de medewerking van de verschillende universitaire diensten om de doelstellingen te realiseren, met name nieuwe gegevens voorstellen en integreren in een praktijkvisie voor de huisarts. De belangstelling was groot en reeds jarenlang praktiserende artsen, zowel specialisten als huisartsen, kregen de kans om hun kennis op te frissen. Ook pas afgestudeerden kwamen regelmatig af op deze lessen.