Mensensmokkel, mensenhandel en uitbuiting

Geweld en de impact op welzijn, gezondheid en identiteit bij mannelijke migranten in transit in België en Frankrijk, onderweg naar het Verenigd Koninkrijk

Omschrijving: Na aankomst in Europa zet een toenemend aantal vluchtelingen hun reis verder naar het Verenigd Koninkrijk door het Kanaal over te steken. De media schildert deze mannen en jongens vaak af als gevaarlijk, ongewenst en als een bedreiging voor de samenleving. Door deze genderstereotypen worden zij, in vergelijking met vrouwen en kinderen, vaak als minder kwetsbaar beschouwd. Weinig onderzoek werd gevoerd naar mannelijke migranten die in transitzones in onze regio verblijven. Nochtans wordt elke migrant, of het nu mannen, vrouwen of kinderen zijn, tijdens de migratie en in transit geconfronteerd met uitdagingen op verschillende niveaus. Ons onderzoeksproject (2021-2025) wil daarom een beter begrip krijgen van de impact van geweld op de gezondheid, het welzijn en de genderidentiteit van mannelijke migranten die in transit verblijven in België en Frankrijk. De bevindingen van het onderzoek zullen leiden tot beleidsaanbevelingen en responsstrategieën voor de praktijk.
Promotor(en): Ines Keygnaert , Ilse Derluyn , Massil Benbouriche , Caroline Desombre
Onderzoek(st)er(s): Leni Linthout
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2021 - 2025

Inclusieve, holistische zorg voor migranten die slachtoffer zijn van seksueel geweld (INHeRE)

Omschrijving: Migranten, verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen lopen een hoog risico op seksueel geweld en dit voor, tijdens en na hun aankomst in Europa. Tot 58% van de vrouwelijke en 32% van de mannelijke vluchtelingen hebben te maken gehad met seksueel geweld. Een inclusieve en holistische aanpak (die forensische, medische en psychosociale zorg omvat) van identificatie tot follow-up wordt erkend als de beste zorg voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Voor migranten wordt de toegang tot deze zorg echter belemmerd door verschillende barrières. Zorgverleners ervaren vaak een gebrek aan kennis, (taal)vaardigheden en tools om inclusieve holistische zorg te verlenen en/of slachtoffers gericht door te verwijzen. De doelstelling van het INHeRE-project was daarom het verbeteren van inclusieve, holistische zorg voor migranten die slachtoffer werden van seksueel geweld, door de capaciteit van eerstelijnswerkers te versterken.
Website onderzoeksproject: https://www.icrhb.org/nl/projecten/inclusive-holistic-care-for-migrant-victims-of-sexual-violence-inhere
Promotor(en): Ines Keygnaert , Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Leni Linthout , Ines Keygnaert , An Verelst , Nikolett Szelei
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2019 - 2021