Criminaliteit en criminalisering

Het thema ‘beleid en recht’ bundelt onderzoek dat zich focust op beleidsmatige ontwikkelingen in migratiebeleid en migratierecht, zowel op lokaal, nationaal als transnationaal niveau.

Een psychoanalytische lezing van het religieus radicalisme binnen de context van de islam

Omschrijving: Radicaliseren wordt in de literatuur vaak benaderd als een identiteitsverhaal. Vanuit een kwalitatieve studie waarbij ik in gesprek ga met zowel hulpverleners als met (ex-)Syriëvertrekkers wil in onderzoeken hoe we radicaliseren en deradicaliseren/disengagement kunnen begrijpen en wat jihad betekent voor de deelnemers aan de studie. De studie wordt uitgevoerd vanuit een psychoanalytisch denkkader waarbinnen de verhouding identiteit-religie onderzocht wordt.
Promotor(en): Reitkse Meganck
Onderzoek(st)er(s): Amar El-Omari
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2021 - 2027

Het overwegen van etniciteit in forensische geestelijke gezondheidszorg: ervaringen van zorggebruikers uit migranten- en etnische minderheidsgroepen en hun zorgverleners

Omschrijving: De noden van personen behorende tot migranten en etnische minderheden (MEM) in een forensisch psychiatrische context zijn, ondanks hun overrepresentatie in die context, lang buiten beschouwing gebleven. In tegenstelling tot de grote hoeveelheid aan evidentie in de reguliere geestelijke gezondheidszorg, blijft het onduidelijk hoe MEM forensische zorggebruikers herstellen en stoppen met het plegen van criminele feiten (cf. Good Lives Model). In deze studie, onderzoeken we MEM forensische zorggebruikers hun perspectief op hun noden, en hoe aan deze noden voldaan kan worden. Daarnaast dragen forensische zorgverleners bij tot het in kaart brengen van veelbelovende praktijken, terwijl ze ook aangeven wat hun professionele noden zijn met betrekking tot de behandeling van MEM forensische zorggebruikers. In een laatste fase zullen deze resultaten internationaal gevalideerd worden door experts in de behandeling van MEM zorggebruikers in een forensisch psychiatrische context.
Promotor(en): Freya Vander Laenen , Stijn Vandevelde
Onderzoek(st)er(s): Marjolein De Pau
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2021 - 2025